JUDr. Jindřich Zedníček, advokát

JUDr. Jindřich Zedníček, advokát

Žerotínovo nám. 20/16
674 01 Třebíč, Podklášteří
IČ: 71464212

Informace o kanceláři JUDr. Jindřich Zedníček, advokát

Advokátní kancelář Třebíč

 

Advokát JUDr. Jindřich Zedníček poskytuje v Třebíči právní služby v celé řadě oblastí v závislosti na potřebách naší klientely. Věnujeme se především těmto právním oblastem:

 

Bezplatné právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škod z povinného ručení

 • uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody na zdraví nebo usmrcením proti pojistiteli dle ust. § 6 odst. 2 z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Občanské právo

 • Všechny občanskoprávní oblasti 
 • Majetkové vztahy a spory mezi občany
 • Smlouvy, jejich uzavírání, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • Nájemní a podnájemní smlouvy, jejich uzavírání a skončení, řešení sporů z nájemních vztahů
 • Nemovitosti, sepisování smluv o převodech nemovitostí včetně vkladů do katastru nemovitostí, různé dispozice s nemovitostmi
 • Náhrada škody, její uplatňování a řešení
 • Sousedské vztahy
 • Byty a nebytové prostory
 • Všechny oblasti bytové problematiky
 • Nájemní smlouvy a jejich uzavírání
 • Výpovědi nájmů, ukončení nájemních vztahů, vyklizení bytů
 • Spory mezi pronajímateli a nájemníky
 • Vymáhání dluhů nájemného a služeb od neplatičů
 • Koupě bytů a problematika s tím spojená
 • Nebytové prostory a jejich nájmy
 • Řešení sporů vyplývajících z nájmu nebytových prostor
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování u soudů

Rodinné právo

 • Rozvody a problematika související 
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Výživné pro děti a další osoby
 • Vztahy mezi rodiči a dětmi a úprava poměrů mezi nimi
 • Problematika určování a popírání otcovství
 • Nároky neprovdaných matek, spory o výživné
 • Zastupování u soudů

Dědické právo

 • Dědění a projednávání dědictví u notářů 
 • Dědické dohody a vypořádání dědiců
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Řešení dědických sporů
 • Zastupování u soudů

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy a jejích uzavírání 
 • Skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí
 • Výpovědi a spory o jejich neplatnost
 • Dohody o hmotné odpovědnosti
 • Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • Náhrada škody a její řešení
 • Zastupování u soudů

Obchodní právo

 • Problematika podnikatelských a obchodních vztahů 
 • Zakládání obchodních společností
 • Příprava obchodních smluv, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • Vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 • Konkursní řízení
 • Právní expertízy
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování u soudů

Stavební právo

 • Sepis smluvních závazků ve výstavbě 
 • Zastupování ve správním řízení při všech stavebních řízeních
 • Právní rozbory ve výstavbě
 • Zastupování u soudů

Smlouvy

 • Kupní smlouvy 
 • Darovací smlouvy
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy o půjčce
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o převodech a zajištění nemovitostí
 • Zprostředkovatelské smlouvy

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 • Problematika smluv, dlužních úpisů a zajištění pohledávek
 • Zpracování dohod, návrhů a žalob
 • Příprava a realizace vymáhání
 • Výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání pohledávek
 • Zastupování u soudů při vymáhání pohledávek a dluhů

Správní právo 

 • Právo obcí a krajů včetně zastupování správních orgánů
 • Přestupkové právo
 • Živnostenské právo
 • Správní řízení o zrušení trvalého pobytu
 • Správní řízení všech druhů
 • Zastupování u správních orgánů a soudů v těchto věcech

Trestní právo

 • Zastupování obviněných ve všech trestních stíháních před soudy a jinými orgány činnými v trestním řízení
 • Zastupování mladistvých a nezletilých v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Sepisování a podávání trestních oznámení všech druhů 

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Jindřich Zedníček

Žerotínovo nám. 20/16

674 01 Třebíč
 
+420 568 820 135
+420 777 805 984

Kde nás najdete?